Nghiên cứu điển hình

DANH SÁCH CHUYÊN GIA
Hoang_Nguyen.jpg
Hoàng Nguyên

Giám đốc CPSE

 

 Xây dựng chương trình quản lý an toàn, lập báo cáo đánh giá định lượng rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu tình huống khẩn cấp năm 2017, PVP Cà Mau, 2017. Lập báo cáo Đánh giá rủi ro cho các giàn đầu giếng TGT & FPSO, HLJOC, 2017...

Phone: 0903303108

Email: nguyenh.cpse@vpi.pvn.vn

Hoàng Thái Lộc

Phó Giám đốc CPSE

 

Soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với chất phân tán dầu được sử dụng trong ứng phó sự cố tràn dầu...

Phone: 0913883728

Email: locht.cpse@vpi.pvn.vn

Hoang_Thai_Loc.jpg
Bui_Hong_Diem.jpg
Bùi Hồng Diễm

Phó Giám đốc CPSE

 

- Khảo sát môi trường cho ENI, 2018;
- Khảo sát môi trường cho BSR, 2017...

Phone: 0988533577

Email: diembh.cpse@vpi.pvn.vn

Võ Vân Hạnh

Trưởng phòng CPSE

 

- Hoàn chỉnh dự thảo và ban hành quy chuẩn hệ thống Phòng cháy chữa cháy cho các nhà máy chế biến dầu/khí;
- Nghiên cứu nhận diện mối nguy và đề xuất biện pháp kiểm soát an toàn cho các nhà máy sử dụng nguồn khí...

Phone: 0908040874

Email: hanhvv@vpi.pvn.vn

Vo_Van_Hanh.JPG