PVN và các đơn vị BSR, PVOIL, PVNDB cam kết "xăng dầu chuẩn nguồn gốc"23 views